Obsługujemy spółki handlowe, cywilne, fundacje i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy klient otrzymuje bezpłatny dostęp do konta w systemie finansowo-księgowym,
dający możliwość samodzielnego fakturowania i przesyłania dokumentów księgowych online bez wychodzenia z domu.

Dodatkowe korzyści to:

ułatwienie w dostarczaniu faktur, które są przekazywane za pomocą udostępnionego OCR

powiadomienia o wyliczeniu podatków i składek ZUS z możliwością ich opłacenia bezpośrednio z systemu

narzędzia do prowadzenia firmy z opcją fakturowania, CRM, możliwością prowadzenia magazynu

dostęp online do dokumentów księgowych, kadrowych i podatkowych

platforma do komunikacji z Kancelarią

Księgi rachunkowe (pełna księgowość) - to najbardziej rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych mający na celu przedstawienie pełnego obrazu działalności firmy oraz zapewnienie analizy i kontroli jej sytuacji ekonomicznej. Zasady prowadzenia ksiąg reguluje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, a do ich wdrożenia zobowiązane są m.in. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) i spółki cywilne. Jednakże osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku osób fizycznych mają obowiązek prowadzenia ksiąg dopiero od momentu, kiedy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy osiągną wartość 2 mln. euro.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - to uproszczona forma prowadzenia księgowości, obejmująca ewidencję wyłącznie przychodów i kosztów podatkowych w celu obliczenia podatku dochodowego i VAT. Uprawnione do jej stosowania są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku osób fizycznych jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie osiągnęły wartości 2 mln. euro. Zasady prowadzenia PKPiR reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt ewidencjonowany - to uproszczona forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, przy stosowaniu której nie uwzględnia się kosztów podatkowych - podatek bowiem płaci się od przychodów. Podmiotami uprawnionymi do stosowania tej formy ewidencji są m.in. przedsiębiorcy prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 mln. euro. Warunki opodatkowania ryczałtem określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa - to forma opodatkowania skierowana głównie do podmiotów prowadzących m.in. działalność usługową lub usługowo-wytwórczą, gastronomiczną, transportową czy lekarską. Forma ta zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, Wysokość podatku określona jest w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Zasady opodatkowania kartą reguluje ww. ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2022 r. nowelizacją ustawy wprowadzoną Polskim Ładem nie można już złożyć wniosku o opodatkowanie w tej formie.

Usługi prowadzone przez Kancelarię, w zależności od rodzaju księgowości i formy opodatkowania, obejmują w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg wg ustawy o rachunkowości lub MSSF/MSR

 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych

 • formalną weryfikację dostarczonych dowodów księgowych

 • przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)

 • przygotowanie JPK VAT (JPK_V7M / JPK_V7K)

 • rozliczenie podatku u źródła

 • przygotowanie raportów dla Zarządu

 • przygotowanie raportów dla GUS i NBP

 • przygotowanie sprawozdań finansowych

 • monitoring należności i zobowiązań

 • reprezentacja przed urzędem skarbowym i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

 • przygotowanie rozliczeń i deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

 • przygotowanie rozliczeń z ZUS oraz sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

 • rejestrację firm i pracowników w PFRON oraz prowadzenie rozliczeń z PFRON

 • prowadzenie elektronicznych akt osobowych

 • ewidencja czasu pracy, w tym urlopów i absencji

 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej

 • inne usługi uzgodnione indywidualnie

Partnerzy: