Ocenę zgodności: oceniamy, czy organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami, politykami i procedurami, oraz czy spełnia swoje zobowiązania i wymogi prawne.

Ocenę efektywności: oceniamy, czy organizacja osiąga zamierzone cele i wyniki, oraz czy jej działania są efektywne w osiąganiu tych celów.

Identyfikację ryzyka i błędów: identyfikujemy potencjalne ryzyka i błędy w działaniach organizacji, które mogą prowadzić do strat finansowych, reputacyjnych lub operacyjnych, oraz rekomendujemy działania mające na celu ich minimalizację lub wyeliminowanie.

Ulepszanie procesów: identyfikujemy obszary, w których można wprowadzić ulepszenia w procesach, procedurach, kontroli wewnętrznej i zarządzaniu ryzykiem w organizacji, oraz rekomendujemy rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności działań.

Audyty prowadzimy według standardów profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego oraz kodeksu etyki The Institute of Internal Auditors (IIA), i obejmują one:

Audyt projektów unijnych i dotacji celowych - obejmuje działania potwierdzające zgodność realizowanych projektów z zawartą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu uzyskanie pewności, że poniesione wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt wykonany został rzetelnie.

Audyt środowiska informatycznego rachunkowości - obejmuje analizę polityki rachunkowości i dokumentacji wewnętrznej systemu rachunkowości oraz jej zgodności z obowiązującym prawem. Bada metody ochrony zasobów informatycznych, zasady gromadzenia i wprowadzania danych, poprawność przetwarzania danych, poprawność tworzenia informacji finansowych, przechowywanie elektronicznych dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych. Audyt obejmuje również zapewnienie wiarygodności i rzetelności poszczególnych podsystemów m.in. ewidencji rozrachunków, gospodarki zapasami, ewidencji środków trwałych, kasy i rozliczeń bankowych czy systemu kadrowo-płacowego.

Audyt zgodności polityki rachunkowości z ustawą o rachunkowości lub MSR/MSSF - kontrola obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości pod kątem wymogów polskiego prawa bilansowego lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Usługa obejmuje również opracowanie polityki rachunkowości dostosowanej do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Audyt finansowo-księgowy - analizuje różne obszary szeroko pojętej księgowości w celu określenia sytuacji ekonomicznej firmy i zgodności działań z obowiązującym prawem. Obejmuje prawidłowość funkcjonowania takich działów jak rozliczenia pieniężne, rozrachunki i roszczenia (w tym publiczno-prawne), aktywa finansowe, gospodarka materiałowa, kapitały własne i fundusze specjalne.

Audyt systemu kontroli wewnętrznej - obejmuje analizę i ocenę funkcjonujących w przedsiębiorstwie mechanizmów kontroli wewnętrznej w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na osiągnięcie celów biznesowych organizacji. Skupia się m.in. na analizie środowiska personalnego firmy, analizie ryzyka, zasadach dokumentowania czynności kontrolnych, operacji finansowych i gospodarczych, ich weryfikacji i autoryzacji, analizie przepływu informacji czy procedurach monitorowania.

Audyt i wdrażanie kontroli zarządczej - zgodnie z treścią art. 68 ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Audyt obejmuje analizę funkcjonowania przyjętych przez jednostkę procedur kontroli zarządczej oraz ich zgodność ze standardami i wytycznymi regulującymi tę formę kontroli. Usługa dotyczy również opracowania i wdrożenia procedur kontroli zarządczej, dostosowanych do specyfiki działalności i wymagań jednostki.

Audyt zabezpieczeń systemów informatycznych (IT) - to w szczególności przegląd i ocena ogólnych zabezpieczeń systemu i zarządzania infrastrukturą, szczegółowych mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji informatycznych, analiza bezpieczeństwa i prywatności informatycznej, weryfikacja procesów zapewniających ciągłość biznesową i odzyskiwanie sprawności po awarii systemu informatycznego.

Audyt funkcjonowania procedur - analiza prawno-finansowa zleconych do badania procedur funkcjonujących w organizacji pod kątem ich zgodności z prawem, przyjętymi praktykami oraz celami biznesowymi.

Identyfikacja obszarów ryzyka - to zidentyfikowanie rodzajów ryzyka mających lub mogących mieć wpływ na płynność różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Ustalenie ryzyka w obszarze finansowym, operacyjnym, społecznym, etycznym czy środowiskowym oraz zarządzanie nim pozwoli utrzymać je na dopuszczalnym poziomie.

Forensic audit - wykrywanie nadużyć gospodarczych i oszustw finansowo-księgowych - obejmuje badanie systemu kontroli wewnętrznej, dokumentacji księgowej i finansowej, transakcji i zapisów księgowych, których celem jest identyfikacja przypadków nadużyć lub określenie ryzyka możliwości ich wystąpienia, m.in. zawyżania przychodów, zaniżania zobowiązań, manipulacji zapasami, sprzeniewierzania aktywów.

Kontrola działalności firmy w zleconych obszarach - dotyczy badania i oceny obszarów nie ujętych wyżej, pod warunkiem posiadania przez audytora stosownych kwalifikacji.

Czym jest audyt wewnętrzny i dlaczego jest on tak ważny?

Audyt wewnętrzny to proces niezależnej oceny działań organizacji, mający na celu zapewnienie zgodności z przepisami, politykami i procedurami, a także identyfikację obszarów, w których można poprawić efektywność.

Nasza oferta skierowana jest do firm z różnych branż i sektorów oraz jednostek publicznych.

Posiadamy bogate doświadczenie audytorskie, co pozwala nam na szybką i skuteczną identyfikację problemów oraz wskazanie możliwości ich rozwiązania. Nasze usługi to nie tylko przeprowadzenie audytu, ale także wsparcie w procesie wdrażania zaleceń.

Co obejmuje zadanie audytowe?